Filosofia

Proximitat, imaginació i seny són el nostre mètode

Serveis

PROJECTES D’OBRA NOVA

Un programa, un espai, i la materialització d’una idea capaç de fer-
se habitable.

PROJECTES DE REHABILITACIÓ I REFORMA

Rehabilitar és recuperar el nostre patrimoni, posar en valor l’arquitectura històrica i les tradicions que la susciten. Proposem la solució adequada basant-nos en la racionalitat i l’estudi previ.

DIAGNOSIS, INFORMES I DICTÀMENS TÈCNICS

Documentació tècnica d’estudi de lesions, patologies i afectacions de l’edificació. Realitzem un anàlisi curós a partir de les dades recollides, culminant amb la proposta òptima de resolució.

DIRECCIÓ D’OBRA

Control del desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics,
urbanístics i mediambientals d’acord amb el projecte que la precedeix.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
  • Aixecament de Plànols
  • Dimensionat estructural
  • Cèdules d’Habitabilitat
  • Certificat d’Eficiència Energètica
  • I.I.T.E. (Inspecció Tècnica de l’Edificació)
  • Legalització d’Obres
  • Legalització d’Activitats
  • Tramitació de Llicència Ambiental
  • Auditories Tècniques