Viure l’habitatge

Viure l’habitatge

“La gente, las personas que habitan los edificios, siguen siendo, en el fondo, los grandes olvidados en la arquitectura tradicional. Sin embargo, una casa es una vivienda mas la gente que la habita y los objetos que guarda.”

Aquest fragment del llibre Casa collage de Xavier Montells ens convida a pensar i reflexionar sobre que és una casa. La real acadèmia de la llengua espanyola la defineix com a “Edifici per a habitar” o “Edifici d’una o poques plantes destinat a habitatge unifamiliar, en oposició a pis.” Ens trobem enfront d’una contradicció quan en el món en què vivim existeixen múltiples i variades formes d’habitar.

Des del punt de vista de l’arquitectura es projecten i construeixen habitatges cada vegada més eficients i confortables, amb les trucades característiques “ideals” per a recrear perfectes llocs en el qual els ocupants desenvolupen el seu dia a dia.
No obstant això, podríem dir, que el que construïm és un escenari, perquè queda pendent l’últim pas i potser el més important per a què “l’habitatge” avançi un pas més i pugui denominar-se “casa”. Per a culminar el treball desenvolupat per l’arquitecte és imprescindible el factor humà, que consisteix en el procés d’ocupació i al seu torn apropiació de l’espai, on l’habitant per inèrcia o necessitat anirà adaptant-lo a les seves necessitats i gustos. Colors, il·luminació, mobiliari, decoració, estris i objectes personals que doten cada habitatge d’una personalitat diferent i creen el sentiment de llar.

Una llar és l’espai de confort de les persones on ens protegim i sentim el nostre, és per això que una llar no només es troba entre quatre parets. Ja que existeixen diverses formes d’habitar un espai. En moltes ocasions són els propis habitants els que creen la seva llar, ja sigui per qüestions econòmiques, culturals, de l’entorn o com a forma alternativa. Persones que transformen una caravana en una casa d’estiu. Hotels que es converteixen en llar en obrir una maleta. Haimes en el desert en constant itinerància…

Des del despatx d’arquitectura Espai Blanch, creiem que es pot trobar una definició totalment diferent a la que se’ns imposa. Un habitatge i una casa no són conceptes equivalents, encara podent parlar del mateix espai ja que són quantioses les diferències.

És igual el lloc on visquem, perquè la nostra casa es troba on està la nostra llar.

Salut i arquitectura!

Referència de la fotografia: Fotomuntatge realitzat en el primer curs de Sociologia del professor Jean-Pierre Junker –ETHZurich, 1990– sobre la casa Bianchetti de Luigi Snozz

No Comments

Post a Comment

Vivir la vivienda

Vivir la vivienda

“La gente, las personas que habitan los edificios, siguen siendo, en el fondo, los grandes olvidados en la arquitectura tradicional. Sin embargo, una casa es una vivienda mas la gente que la habita y los objetos que guarda.”

Este fragmento del libro Casa collage de Xavier Montells nos invita a pensar y reflexionar sobre que es una casa. La real academia de la lengua española la define como  “Edificio para habitar” o “Edificio de una o pocas plantas destinado a vivienda unifamiliar, en oposición a piso.” Nos encontramos frente a una contradicción cuando en el mundo en que vivimos existen múltiples y variadas formas de habitar.

Desde el punto de vista de la arquitectura se proyectan y construyen viviendas cada vez más eficientes y confortables, con las llamadas características “ideales” para recrear perfectos lugares en el que los ocupantes desarrollan su día a día.

Sin embargo, podríamos decir, que lo que construimos es un escenario, pues queda pendiente la última parte y quizás la más importante para que la “vivienda” de un paso más y pueda llamarse “casa”. Para culminar el trabajo desarrollado por el arquitecto es imprescindible el factor humano, que consiste en el proceso de ocupación y a su vez apropiación del espacio, donde el habitante por inercia o necesidad  irá adaptándolo a sus necesidades y gustos. Colores, iluminación, mobiliario, decoración, enseres y objetos personales que dotan cada vivienda de una personalidad distinta y crean el sentimiento de hogar.

Un hogar es el espacio de confort de las personas donde nos protegemos y sentimos nuestro, es por eso que un hogar no solo se encuentra entre cuatro paredes. Ya que existen diversas formas de habitar un espacio. En muchas ocasiones son los propios habitantes los que crean su hogar, ya sea por cuestiones económicas, culturales, del entorno o como forma alternativa. Personas que transforman una caravana en una casa de verano. Hoteles que se convierten en hogar al abrir una maleta. Haimas en el desierto en constante itinerancia…

Desde el despacho de arquitectura Espai Blanch, creemos que se puede encontrar una definición totalmente distinta a la que se nos impone. Una vivienda y una casa no son conceptos equivalentes, aún pudiendo hablar del mismo espacio ya que son cuantiosas las diferencias.

 

Es igual el lugar donde vivamos, pues nuestra casa se encuentra donde esta nuestro  hogar.

 

Salud y arquitectura!

 

Referencia de la fotografía: Fotomontaje realizado en el primer curso de Sociología del profesor Jean-Pierre Junker –ETH Zurich, 1990– sobre la casa Bianchetti de Luigi Snozz

No Comments

Post a Comment